ข้อตกลงการใช้บริการ ปลูกมิตร
(
Plookmitr Terms of Service)

โดยที่ บริษัท ปลูกมิตร จำกัด ( Plookmitr Co., Ltd.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้บริการ” ได้ให้บริการเว็บไซต์ในชื่อ www.Plookmitr.com (“เว็บไซต์ปลูกมิตร”) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้า หรือรับจ้างบริการรับเหมางาน ซึ่งต่อไปนี้การให้บริการบนเว็บไซต์ดังกล่าวจะเรียกว่า “บริการ”
   “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย หรือจ้างเหมางานจากผู้รับเหมาในเว็บไซต์ปลูกมิตร
   “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าซึ่งใช้บริการเว็บไซต์ปลูกมิตรเพื่อนำเข้าสินค้า รับสินค้ามาจัดจำหน่าย และ/หรือ หมายถึงผู้รับเหมาซึ่งใช้บริการเว็บไซต์ปลูกมิตรเพื่อโฆษณารับจ้างเกี่ยวกับการรับเหมา 
   “กลุ่มมิตรผล” หมายถึง บริษัทในเครือของมิตรผล

ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

1. ผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งจะถือว่าผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับ เมื่อผู้ซื้อดำเนินการดังต่อไปนี้
  1.1  ผู้ซื้อกดปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ซื้อมีทางเลือกที่จะกดปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ 
  1.2  เมื่อผู้ซื้อเริ่มใช้งาน ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
2. ห้ามผู้ซื้อกระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทั้งปวง ทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะประกาศใช้ในภายหน้า
3. ผู้ซื้อต้องอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ https://www.plookmitr.com/plookmitr-policy  และยอมรับนโยบายดังกล่าวก่อนเริ่มการใช้งาน

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

1. เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผู้ซื้อรับทราบว่าบริษัทไม่ได้เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อหรือผู้ขาย ไม่ผูกพันกับข้อตกลงซื้อขายของผู้ซื้อกับผู้ขาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายหรือการโฆษณารับจ้างของผู้รับเหมา รวมถึงไม่รับรองในความถูกต้องของข้อมูลสินค้าหรือโฆษณารับจ้างของผู้รับเหมาแต่อย่างใด
2. ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีข้อพิพาทระหว่างกัน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ซื้อร้องเรียนมา ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลเพื่อยุติข้อพิพาทเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ซื้อสามารถนำคดึขึ้นสู่ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจเอง         
3. ผู้ซื้อจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทหรือกลุ่มมิตรผลในข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบนเว็บไซต์ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทหรือกลุ่มมิตรผลเป็นผู้ขายสินค้านั้นๆ และไม่ปฏิบัติตามสัญญา
4. กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการตามหัวข้อของ “นโยบายการคืนสินค้า” ที่ https://www.plookmitr.com/return-product-policy

ข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่าน

1. ผู้ซื้อต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ซื้อ แม้ว่าผู้ซื้อจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมดังกล่าวก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ซื้อ
2. ผู้ซื้อต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน และแจ้งให้บริษัททราบทันที ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความสงสัยว่ามีการใช้บัญชีและรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

1. บริษัทมีช่องทางการชำระเงินต่อไปนี้
  (1) บัตรเครดิต/เดบิต การชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก
  (2) การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า ผู้ขายอาจให้ผู้ซื้อสามารถเลือกการชำระเงินสดสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในบางประเภท โดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินสดโดยตรงให้แก่ผู้ขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่สั่งซื้อตามคำสั่งซื้อสินค้านั้นๆ
  (3) การโอนเงินผ่านธนาคารโดย QR Code ผู้ซื้อสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน QR Code โดย QR Code จะแสดงข้อมูลเลขที่บัญชีของบริษัท อ้างอิงคำสั่งซื้อ และจำนวนเงินตามใบสั่งซื้อ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องยืนยันการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของตนภายใน 7 วัน มิฉะนั้น บริษัทจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น
  (4) การชำระเงินผ่านระบบเงินส่งเสริม ผู้ซื้อจะต้องมีสัญญาซื้อขายอ้อยกับกลุ่มมิตรผล จึงจะสามารถเลือการชำระเงินค่าสินค้าแก่ผู้ขาย หรือชำระค่าบริการแก่ผู้รับเหมาผ่านระบบวงเงินส่งเสริม(เกี๊ยว) ซึ่งการชำระเงินด้วยวิธีนี้จะต้องผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและนโยบายการส่งเสริมของกลุ่มมิตรผล
   อนึ่ง การชำระเงินด้วยวิธีตามข้อ (1) และ (3) นั้น เป็นการชำระเงินผ่านทาง Payment Gateway ซึ่งเป็นช่องทางการให้ผู้ซื้อโอนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่บริษัทก่อนที่จะได้รับสินค้า โดยเงื่อนไขการใช้บริการสามารถชำระได้ทั้งระบบตัดบัตรเดบิต/บัตรเครดิต/ หรือนำ QRCode ชำระผ่านช่องทาง Application ธนาคาร

2. ในกรณีจ้างบริการรับเหมา บริษัทสนับสนุนวิธีการชำระเงินผ่านระบบวงเงินส่งเสริมเท่านั้น
3. ผู้ซื้อจะสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้เฉพาะก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อใส่ไว้ หรือการที่ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าไม่ถูกต้อง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินบางช่องทางหรือไม่ และอาจระงับธุรกรรมดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาต หรืออาจยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันการอนุญาตดังกล่าว
5. ในกรณีที่ผู้ซื้อทำเรื่องขอคืนเงิน ผู้ซื้อจำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากแก่บริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไข “นโยบายการคืนสินค้า” ที่ https://www.plookmitr.com/return-product-policy

การจัดส่ง

1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ขายกำหนด โดยผู้ซื้ออาจเลือกวิธีการรับสินค้าที่ต้องการจากตัวเลือกที่ผู้ขายกำหนดให้ (ถ้ามี)
2. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าซื้อสินค้าจากผู้ซื้อแล้ว หลังจากนั้นผู้ขายจะดำเนินการเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทที่จัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางเว็ปไซต์
3. กรณีผู้ซื้อต้องการรับบริการจ้างเหมางานของผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ขายติดต่อกลับผู้ซื้อเพื่อให้บริการจ้างเหมาตามที่ว่าจ้างได้ การชำระเงินผู้ซื้อจะต้องยืนยันการรับบริการจ้างเหมาแล้วเสร็จผ่านระบบวงเงินส่งเสริมเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะได้รับการบริการที่ดีและมีการรับประกันงานอย่างเพียงพอ
4. ผู้ซื้อรับทราบและเข้าใจว่าผู้ขายเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้าเสียหาย สูญหาย หรือไม่สามารถจัดส่งได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย สูญหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อจะดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง

การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถอ่านเงื่อนไขการยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงินได้จาก https://www.plookmitr.com/return-product-policy

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ซื้อมีปัญหาจากการใช้งาน หรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ Email : CS@plookmitr.com

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 เมษายน 2563
เวอร์ชั่น 1.0.0

Contact Us