นโยบายคืนสินค้าและการคืนเงิน

1. การคืนสินค้าและขอคืนเงิน
    เนื่องจากเว็บไซต์ Plookmitr (“เว็บไซต์”) เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสำหรับการซื้อขาย หากผู้ซื้อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรง ในกรณีที่ผู้ซื้อพบปัญหาหลังจากได้รับสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า และ/หรือขอคืนเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หรือภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดการซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาท

2. เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า และ/หรือขอคืนเงิน 
    ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า และ/หรือขอคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
       1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
       2. สินค้ามีตำหนิ แตกหัก เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
       3. สินค้าไม่ตรงตามลักษณะที่บรรยายในเว็บไซต์
       4. สินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ หรือได้รับสินค้าผิด
    หากสินค้านั้นไม่สามารถเปลี่ยน หรือผู้ซื้อต้องการขอคืนเงินแทนการเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อสามารถส่งคำร้องขอคืนสินค้าหรือขอคืนเงิน พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสินค้าในขณะที่ได้รับ ที่ https://www.plookmitr.com/vrma/customer/new/ หรือส่งมาที่ CS@Plookmitr.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อเป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่
    ในกรณีที่ผู้ซื้อกรอกจำนวนเงินผิดพลาด หรือชำระเงินซ้ำซ้อน ผู้ซื้อจะไม่สามารถแก้ไขการชำระเงินที่ผิดพลาดข้างต้นได้ ผู้ซื้อจะต้องติดต่อบริษัทด้วยตนเองเพื่อขอทำการแก้ไขหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือซ้ำซ้อนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่มูลค่าที่ต้องโอนคืนหลังหักค่าธรรมเนียมน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอน และหากบริษัทพิจารณาคืนเงินให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืน
    ผู้ซื้อต้องส่งหนังสือหรือเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัท หากผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขายแล้วประสงค์จะขอให้บริษัทเก็บเงินที่ผู้ซื้อชำระไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบการดำเนินคดี บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเก็บเงินดังกล่าวไว้หรือไม่

3. ข้อจำกัดในการคืนสินค้าหรือขอคืนเงิน
    ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ขอคืนสินค้าหรือขอคืนเงินเมื่อทำการชำระเงินแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
       1. สินค้ามีตำหนิ แตกหัก เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นการชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง หรือจากการขนส่งเท่านั้น
       2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามลักษณะที่บรรยายในเว็บไซต์ หรือได้รับไม่ตรงคำสั่งซื้อ หรือได้รับสินค้าผิด โดยสินค้าจะต้องยังไม่ถูกใช้งาน และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
    ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องทำคำร้องขอคืนสินค้าหรือขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4. กระบวนการพิจารณาการคืนสินค้า หรือคืนเงิน
    เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ขายต้องตอบและชี้แจงแก่บริษัทว่าจะรับคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินแก่ผู้ซื้อหรือไม่ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เมื่อผู้ขายยืนยันการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรืออยู่ในสภาพเดิมที่ได้รับในวันรับสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อหลังจากที่บริษัทได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น แต่หากผู้ขายปฏิเสธการคืนเงิน บริษัทจะพิจารณาเหตุผลของผู้ขาย และจะใช้ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการตัดสินใจว่าผู้ซื้อสามารถคืนสินค้า และ/หรือได้รับเงินคืนหรือไม่
    ในกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากบริษัทแล้ว แต่ไม่ติดต่อบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และบริษัทจะดำเนินการประเมินคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินของผู้ซื้อฝ่ายเดียว โดยบริษัทมีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ซื้อโดยไม่บอกกล่าวใดๆ แก่ผู้ขาย

5. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
    บริษัทไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงกันว่าฝ่ายใดต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 เมษายน 2563
เวอร์ชั่น 1.0.0

 

Contact Us