ผู้ขายมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบต่างๆที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้ในภายหน้า และจะไม่เสนอขายสินค้าที่กำหนดในรายการสินค้าต้องห้ามในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

รายการสินค้าต้องห้าม

   ก) สินค้าที่ผิดกฎหมาย
   ข) สินค้าที่ห้ามซื้อขายในธุรกิจตลาดแบบตรง
   ค) วัตถุโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า รวมถึงพระเครื่อง
   ง) ยาเสพติด สารเสพติด รวมไปถึงยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า
   จ) ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
   ฉ) เครื่องมือแพทย์
   ช) สัตว์ หรือของป่าทุกชนิด
   ซ) ธนบัตรเงินตรา บัตรเครดิตหรือเดบิต หุ้นหรือหลักทรัพย์ต่าง รวมไปถึงสิ่งของที่ควบคุมโดยสถาบันธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดคุ้มครองตาม พรบ.
   ฌ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
   ญ) อาวุธ สิ่งของที่มีสารพิษ หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดทุกประเภท
   ฎ) เหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
   ฏ) ยากำจัดศัตรูพืช แมลง และสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ต้องห้ามด้วยกฎหมาย
   ฐ) สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
   ฑ) สิ่งของ สิ่งพิมพ์ สื่อที่มีเนื้อหาปลุกระดม ก่อให้เกิดความแตกแยก
   ฒ) สิ่งของ สิ่งพิมพ์  สื่อที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร
   ณ) สินค้าที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์โหลดไฟล์ MP3 , Software , วีดีโอทั้งที่ถูกต้องตามกฏหมายและผิดกฎหมายทุกประเภท
   ด) สินค้าที่ติดฉลากปลอม
   ต) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
      (1) ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือไม่มีเลขทะเบียน อย.
      (2) มีคำกล่าวอ้างเกินความจริงหรือมีข้อมูลทางการแพทย์อันเป็นเท็จ
      (3) มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม หรือใส่สารเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด
      (4) ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค และมีอันตรายต่อสุขภาพ
      (5) ไม่ระบุวันเดือนปีที่ ผลิต และหมดอายุให้ชัดเจน
      (6) ไม่แสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงไม่แสดงฉลากส่วนประกอบของอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
   ถ) สินค้าที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่ได้ผ่านการนำเข้าตามวิธีที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้า

   หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ  หรือละเมิดนโยบายสิ่งของต้องห้าม บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

    - ลบรายการสินค้าออกจากรายการเสนอขาย
    - ระงับบัญชีของผู้ขายชั่วคราว
    - ยกเลิกบัญชีการใช้งานของผู้ขาย
    - ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ขาย

   หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ CS@plookmitr.com

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 เมษายน 2563
เวอร์ชั่น 1.0.0

 

Contact Us