นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ(“ผู้ซื้อ”) ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของบริษัท ปลูกมิตร จำกัด (“เว็บไซต์ Plookmitr”) รวมถึงเพื่อให้ผู้ซื้อทราบถึงการจัดเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ของผู้ซื้อตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

   ผู้ซื้อต้องอ่านและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนใช้บริการ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ Plookmitr  เก็บรวมรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้ออย่างไรก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก หรือก่อนที่จะกดยอมรับหรือตกลงใช้บริการ หรือทุกครั้งที่เว็บไซต์ Plookmitr มีการพัฒนาปรับปรุง  

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ซื้อให้ไว้แก่ผู้ให้บริการทางเว็บไซต์ Plookmitr และ/หรือที่ผู้ให้บริการได้จัดเก็บรวบรวมจากผู้ขาย ได้แก่ อีเมล (Email Address), ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, สถานที่จัดส่งสินค้า, เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการของผู้ซื้อ
2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ ตลอดจนส่งมอบสินค้าแก่ผู้ซื้อ
3. เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ซื้อ
4. เพื่อปรับปรุงบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อประโยชน์ในการสำรวจความนิยมในการใช้บริการและการสั่งซื้อสินค้า โดยผู้ให้บริการจะนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ หรือการจัดโปรโมชั่นต่างๆ แก่ผู้ซื้อ
6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งแก่ผู้ซื้อในภายหลังและได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
2. ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่ให้ไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของผู้ซื้อโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่นการจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในการกิจการหรือกิจกรรมของ Plookmitr ผู้ให้บริการจะกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากการดำเนินการตามที่ผู้ให้บริการมอบหมายแก่บุคคลภายนอก

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อดังนี้
   (1) จัดเก็บในรูปแบบ Soft Copy และ Hard Copy ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
   (2) จัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บแล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการทำลายข้อมูล หรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

   อนึ่ง เว็บไซต์ Plookmitr มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องจัดเก็บรักษา Username และ Password อันเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริหาร ซึ่งหากผู้ซื้อมิได้เก็บรักษาหรือปกป้องข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือข้อมูลที่เว็บไซต์ Plookmitr  ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ของผู้ซื้อ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ซื้อแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ Plookmitr  สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ซื้อไว้จนกว่าผู้ซื้อจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงาน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

   ผู้ให้บริการจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อทราบ เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ และทำความเข้าใจก่อนที่จะตกลงยินยอมเสมอ

ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ซื้อไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน

   กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ Plookmitr เกินกว่า 3 ปี ผู้ให้บริการจะยกเลิกการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Plookmitr โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ผู้ซื้อมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการได้
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ซื้อมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ซื้อ รวมถึงขอให้ผู้ให้บริการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ซื้อไม่ได้ให้ความยินยอมต่อผู้ให้ข้อมูลได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ซื้อมีสิทธิในการขอให้ผู้ให้บริการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ได้
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ซื้อมีสิทธิในการขอให้ผู้ให้บริการทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ซื้อมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อด้วยเหตุบางประการได้

ในการใช้สิทธิของผู้ซื้อตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ซื้อสามารถติดต่อมายังผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยผู้ให้บริการจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของผู้ซื้อภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

   สถานที่ติดต่อ บริษัท ปลูกมิตร จำกัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ E-mail CS@Plookmitr.com หรือเบอร์โทร  065-929-0102

   หากผู้ซื้อมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือพบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างต้น

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 17 เมษายน 2563
เวอร์ชั่น 1.0.0

Contact Us